logo Rezerwuj

#bezpieczniewSIENKIEWICZÓWCE

Specjalna procedura dla klientów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

I. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich Klientów, którzy przebywają na terenie obiektów należących do DOMS sp. z o.o.

II. Postanowienia niniejszej procedury mają pierwszeństwo przed postanowieniami umów, Ogólnych Warunków Korzystania z usług spółki DOMS sp. z o.o., oraz innych ustaleń pomiędzy Klientem a DOMS sp. z o.o.

III. Ilekroć w niniejszej procedurze mowa jest o „Kliencie”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą odbiorcą usług świadczonych przez DOMS sp. z o.o.

IV. W czasie korzystania z usług świadczonych przez DOMS sp. z o.o. i przebywania na terenie obiektów należących do DOMS sp. z o.o. Klienci są zobowiązani do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących środków bezpieczeństwa związanych z ogłoszeniem na terytorium Polski epidemii wirusa COVID-19 oraz postanowień niniejszej procedury.

V. Niezastosowanie się przez Klienta do postanowień pkt. IV. uprawnia DOMS sp. z o.o. do odmowy świadczenia usług na rzecz Klienta, a w razie gdy usługi takie są już świadczone, do zaprzestania ich świadczenia i żądania  opuszczenia przez Klienta obiektu.

VI. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 r. i obowiązują do odwołania.

 1. Ogólne wytyczne dla Klientów
  1. Przed wejściem do obiektu i każdorazowo na prośbę personelu obiektu należy poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała. W przypadku stwierdzenia stanu podgorączkowego lub gorączki Klient nie zostanie wpuszczony do obiektu.
  2. Na terenie obiektu może przebywać równocześnie oznaczona liczba Klientów. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od korzystania z pomieszczeń, w których maksymalna liczba Klientów została osiągnięta.
  3. Klient jest zobowiązany do stosowania się do instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, oraz prawidłowej dezynfekcji rąk, wywieszonych w obiekcie.
  4. Klient powinien ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania przy recepcji obiektu oraz w innych częściach wspólnych obiektu.
  5. Klient zobowiązany jest do zachowania fizycznej odległości od personelu obiektu oraz innych Klientów, wynoszącej minimum 2 metry.
  6. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od korzystania z pomieszczeń, do których dostęp został ograniczony lub wyłączony.
  7. Klient zobowiązany jest do niekorzystania z restauracji i barów na terenie obiektu. Dopuszcza się zamawianie posiłków i napojów bezpośrednio do wynajmowanego pokoju i spożywanie ich w tym pokoju.
  8. Klient jest zobowiązany do stosowania się do instrukcji personelu obiektu. W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 obiekt ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu.
 2. Procedura postępowania w razie podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 u Klienta
  1. Na terenie obiektu wyznaczone zostało dedykowane pomieszczenie, w którym można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
  2. W przypadku stwierdzenia u siebie oznak choroby takich jak:
   1. duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) lub gorączka,
   2. objawy przeziębieniowe,
   3. kaszel,
   4. duszności i kłopoty z oddychaniem,
   5. bóle mięśni i ogólne zmęczenie, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie obsługę obiektu, w razie możliwości poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na recepcję obiektu oraz postępować zgodnie z instrukcjami personelu obiektu.
  3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2.2, lub w przypadku stwierdzenia wystąpienia u Klienta objawów choroby przez personel obiektu, Klient zostanie czasowo odizolowany od pozostałych Klientów oraz personelu obiektu w dedykowanym pomieszczeniu, o którym mowa w pkt. 2.1, a o tym fakcie niezwłocznie zostanie poinformowana właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.
  4. Klient pozostający w izolacji jest zobowiązany stosować się do instrukcji i poleceń wydanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną.
  5. Klientowi pozostającemu w izolacji zostaną przekazane wytyczne co do potrzeby konsultacji z lekarzem najbliższego oddziału zakaźnego, lub dokonane zostanie powiadomienie 999 albo 112.

Newsletter

INSPIRACJE I PROMOCJE


Wprost na twój adres e-mail. Tylko wartościowe treści. Dołącz!Nasze social media


instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram

© Willa Sienkiewiczówka 2023

Created by:jointsystem